Bedömning av motivation

Bedömningen syftar till att visa på vilken nivå individens motivation ligger. Det mäter individens motivation inom områden som transparens (öppenhet), lagarbete, kreativitet, stimulans, självkänsla och delaktighet.

Bedömning av stress

Bedömningen syftar till att visa individens stressnivå genom att mäta ett antal stressorer inom områden som kommunikation, kunskap, konflikt, rättvisa, säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Bedömning av försvarsrutiner

Syftet med bedömningen är att göra en kartläggning av individens försvarsrutiner och förmåga att samspela på ett effektivt och öppet sätt. Försvarsrutiner är vanor som tillkommit för att skydda vår självbild och vår identitet och bidrar på så sätt till att skydda våra djupaste antaganden. Bedömningen syftar till att mäta nivåerna på dessa rutiner inom områden som skuld, flexibilitet, delaktighet, förlåtelse, kommunikation, konflikt, kontroll och rationalitet.

Bedömning av samlad motivationsplacering (PMP)

Bedömningen består av sju delskalor, nämligen (1) kompetens, (2) externa krav, (3) sociala relationer, (4) psykologiska utmaningar, (5) förväntningar på sig själv, (6) tillit och (7) självkänsla. Syftet med bedömningen är att få fördjupade insikter om en individs upplevelser av gränser och delaktighet, tillit, kreativitet och öppenhet.

360° Spegelbedömning

360° Spegelbedömning främjar individuell förståelse och ger möjligheter till reflektioner och jämförelser kring hur man ser sig själv i relation till hur andra ser en. Dessutom sker en grafisk redovisning där man kan se individens resultat i förhållande till de andra personernas. Bedömningen består av nio delskalor, nämligen (1) kommunikation, (2) lagarbete, (3) delaktighet, (4) ansvar, (5) personlighet, (6) beteende, (7) försvarsrutiner, (8) stress samt (9) motivation och självbild. Syftet med bedömningen är att få ett mått på självinsikt. Testpersonen bedömer sig själv med avseende på de nio delskalorna och nominerar sedan ett antal arbetskamrater (ca 4 till 10 personer) med en mejl-förfrågan om att dessa anonymt skall ge sitt omdöme om testpersonen på samma skalor. Detta förfarande möjliggör jämförelser mellan individens egna uppfattningar om sig själv och arbetskamraternas skattade medelvärden.